Unsere Partner

www.kerzenguete.comGütegemeinschaft Kerze
www.kerzeninnung.deBayerische Wachszieher-Innung
www.eca-candles.comEuropean Candle Association (ECA)
www.candles.org National Candle Association (NCA)
www.alafave.org Latin American Candle Manufacturers Association - ALAFAVE
www.europecandles.orgAssociation European Candle Makers (AECM)